Księga Rodowodowa Żubrów

European Bison Pedigree Book

Strony tytułowe Ksiąg Rodowowodowych Żubró
Jest to tabelaryczne zestawienie rodowodów i historii życia poszczególnych żubrów. Zawiera również datę urodzenia, pełne dane rodowodowe rodziców, nazwę hodowcy oraz daty i miejsca kolejnych przesiedleń.

Księgę sporządza się na podstawie dokumentów oraz w porozumieniu z właścicielami i hodowcami żubrów na całym świecie. Każdy osobnik żyjący w hodowli zamkniętej otrzymuje numer rodowodowy (który nadaje redakcja Księgi) i imię (które wybiera hodowca).
Imiona nadaje się w sposób umożliwiający identyfikację hodowli, w której poczęty został żubr. Pierwsze dwie litery imion są zarazem literami rozpoznawczymi hodowli.

Strony wewnętrzne Ksiąg Rodowodowych ŻubrówStrony Ksiąg Rodowodowych Żubrów

Dla przykładu żubry, których imiona rozpoczynają się na:

PL - pochodzą z hodowli w Pszczynie i oboje rodzice mają imiona rozpoczynające się na PL (PLANET, PLISCH)
PO - pochodzą z innych ośrodków w Polsce (POMRUK, POPAS)
KA - zostały odłowione ze stada wolnościowego i włączone do hodowli zamkniętej
PU - mają wszystkie osobniki linii nizinno-kaukaskiej

W stadach wolnościowych prowadzi się tylko rejestrację ilościową (podaje się liczbę osobników).

Taki zapis w księdze:

    F 96 Gatczyna
    M 101 Hagen

oznacza: (F) samica, (M) samiec, (cyfra) numer rodowodowy.

W księdze rodowodowej imiona żubrów linii białowieskiej pisze się wytłuszczonym drukiem, a linii białowiesko-kaukaskiej – normalnym.

Pierwszy raz wydano ją w 1932 roku w Niemczech.


Fragment pierwszej Księgi Rodowodowej Żubrów z 1932 rokuFragment pierwszej Księgi Rodowodowej Żubrów z 1932 roku


Osobą która szczególnie przyczyniła się do wyjaśnienia rodowodów wielu żubrów była Dr Erna Mohr.

Po wojnie redagowanie przejął dr Jan Żabiński, a pierwszy zeszyt w Polsce wydano w 1947 roku w Warszawie. Obecnie wydawana jest w Białowieży pod redakcją dr Jana Raczyńskiego w dwóch językach: polskim i angielskim. Sekretarzem Redakcji jest mgr inż. Małgorzata Bołbot.

Księga Rodowodowa Żubrów - strona BPN